Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lumax Producties

Ingangsdatum: 10 september 2015

 1. TOEPASSELIJKHEID
  1. Op alle offertes afgegeven door Lumax Producties en alle opdrachten verstrekt aan Lumax Producties zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan schriftelijk is afgeweken.
  2. Op alle werkzaamheden verricht door Lumax Producties is steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing. Lumax Producties is steeds bevoegd deze voorwaarden opnieuw vast te stellen.
  3. Lumax Producties werkt samen met opdrachtgever en partners volgens de volgende uitgangspunten:
   1. Vertrouwen als belangrijkste basis voor een duurzame samenwerking;
   2. Openheid in de onderlinge communicatie en afstemming;
   3. Respect voor de wederzijdse en gezamenlijke belangen gedurende de opdracht en voor de langere termijn.
 2. AANBIEDING
  1. De opdracht omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de schriftelijke aanbieding zijn omschreven, inclusief de wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. Tenzij in de aanbieding anders is vermeld heeft de aanbieding een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.
  3. De opdracht komt tot stand doordat een door Lumax Producties uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever schriftelijk wordt aanvaard, of doordat Lumax Producties een door de opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard en de opdrachtgever zich hiermee stilzwijgend akkoord verklaard door niet schriftelijk binnen 7 dagen na ontvangst van het bericht te reageren.
 3. TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN, BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST OF ANNULERING
  1. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de opdracht is mogelijk en zijn bindend nadat dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
  2. Lumax Producties is bevoegd, na overleg met de opdrachtgever, een andere adviseur voor de opdracht in te zetten, dan wel de samenstelling van het adviesteam dat voor de opdracht wordt ingezet te wijzigen.
  3. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Lumax Producties zal van deze mogelijkheid alleen gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
  4. Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is mogelijk indien de overeenkomst hierin voorziet. Indien de opdrachtgever opzegt, heeft Lumax Producties recht op een ontbindingsvergoeding gelijk aan tweemaal het aan de opdrachtgever gemiddeld in rekening gebrachte factuurbedrag over de afgelopen drie maanden.
  5. Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is – indien de overeenkomst daar niet in voorziet – toch mogelijk als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Lumax Producties. In dit geval bestaat er uiteraard geen recht op betaling van een ontbindingsvergoeding.
  6. Een geannuleerd gesprek zal in rekening worden gebracht als dit binnen 2 werkdagen voorafgaand aan het geplande tijdstip wordt geannuleerd. Deelnamekosten aan workshops en trainingen zijn verschuldigd wanneer:
   • annulering plaatsvindt binnen twee weken voor aanvang; het volledige bedrag is verschuldigd;
   • annulering plaatsvindt binnen vier weken voor aanvang; 50% is verschuldigd
   • annulering plaatsvindt binnen drie maanden; € 30 (excl. BTW) administratiekosten is verschuldigd.
 4. RECHT OP RESULTATEN
  1. Opdrachten die aan Lumax Producties zijn verstrekt, leiden tot een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever. Lumax Producties voert de verstrekte opdracht naar beste inzicht en vermogen uit met het oog op een bruikbaar resultaat voor de opdrachtgever.
  2. De opdrachtgever heeft de volledige en vrije beschikking over de resultaten van de opdracht, zoals door Lumax Producties aan de opdrachtgever verschaft, en voorzover het gebruik binnen het eigen bedrijf van de opdrachtgever betreft. Opdrachtgever is niet gerechtigd de resultaten van de opdracht aan derden ter beschikking te stellen anders dan voorzover noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
  3. De opdrachtgever controleert de (deel)resultaten binnen 14 kalenderdagen na oplevering. Als de opdrachtgever bij deze controle gebreken constateert, moet hij Lumax Producties hierover binnen de genoemde termijn schriftelijk informeren. Als de opdrachtgever geen gebreken constateert of als de termijn van 14 kalenderdagen verstreken is, wordt de (deel)opdracht als geaccepteerd en voltooid beschouwd.
  4. Lumax Producties behoudt de rechten die haar op grond van de auteurswet toekomen. Opdrachtgever vrijwaart Lumax Producties voor de gevolgen die kunnen ontstaan, wanneer de opdrachtgever de resultaten van Lumax Producties ter beschikking stelt aan derden.
 5. VERTROUWELIJKHEID
  De conclusies en bevindingen van een opdracht zijn afgestemd op het individuele geval. In verband daarmee zal Lumax Producties:

  • vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever geheimhouden en derden geen inzage geven in rapporten en nota’s uitgebracht aan de opdrachtgever, tenzij de aard van de rapportage/opdracht dit vereist;
  • de opdrachtgever niet zonder zijn toestemming als referentie vermelden, ook niet na beëindiging van de overeenkomst.
 6. AANSPRAKELIJKHEID MBT PRODUCTEN EN DIENSTEN
  1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Lumax Producties verrichte studies, adviezen en andere werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten zijn invloed vallen. Hoewel elke opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Lumax Producties geen garanties verstrekken met betrekking tot de door haar verstrekte adviezen en verrichte diensten. Dit geldt ook in die situaties waarin in de omschrijving van de opdracht bepaalde resultaten zouden zijn opgenomen.
  2. Lumax Producties is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Lumax Producties is niet aansprakelijk voor:
   • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Lumax Producties ingeschakelde hulppersonen (werknemers en associates van Lumax Producties daaronder niet begrepen);
   • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens de opdrachtgever aan Lumax Producties;
   • bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
  3. Lumax Producties heeft altijd het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
  4. Opdrachtgever is, indien hij overweegt Lumax Producties aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Lumax Producties te overleggen, voordat hij tot aansprakelijkheidstelling overgaat.
  5. In het geval dat als gevolg van de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Lumax Producties aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Lumax Producties gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.
  6. De aansprakelijkheid van Lumax Producties voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Lumax Producties gesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.
  7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Lumax Producties te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
  8. Opdrachtgever is gehouden Lumax Producties schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en anderen die bij de opdrachtgever betrokken zijn, die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Lumax Producties ten behoeve van opdrachtgever.
  9. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Lumax Producties alsmede de uit het vorige lid voortvloeiende vrijwaringsplicht van opdrachtgever, gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lumax Producties.
  10. Op natuurlijke personen, verbonden aan Lumax Producties, rust geen enkele aansprakelijkheid verband houdend met opdrachten verstrekt aan Lumax Producties of de uitvoering daarvan. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat geen enkele vordering of aanspraak van welke aard dan ook, verband houdend met opdrachten aan Lumax Producties of de uitvoering daarvan, wordt ingediend of geldend gemaakt anders dan door de opdrachtgever zelf tegen de rechtspersoon Lumax Producties. Indien een dergelijke vordering toch wordt ingediend anders dan door de opdrachtgever zelf tegen de rechtspersoon Lumax Producties, vrijwaart de opdrachtgever zowel Lumax Producties als de werknemers en associates van Lumax Producties tegen alle daaruit voortvloeiende gevolgen.
 7. PRIJS EN BETALING
  1. In rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van Lumax Producties vof onder vermelding van Lumax Producties en het factuurnummer, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De opdrachtgever dient betalingen uit te voeren zonder enige korting of schuldvergelijking. Het bestaan van claims en/of reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting(en).
  3. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 1edag van overschrijding van de betalingstermijn, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever.
 8. GESCHILLEN
  Redelijkheid, billijkheid en de geest van de samenwerking (zie artikel 1.3) zijn de belangrijkste waarden bij de interpretatie en toepassing van deze algemene voorwaarden. Geschillen die te groot zijn geworden om op te lossen vanuit genoemde waarden legt Lumax Producties voor aan de Nederlandse rechter of een andere daarvoor bevoegde instantie voor arbitrage.

Je kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden als pdf.